วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทโต๊ะพับหน้าขาว จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ ) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำดิบสระบ่อกรวด-สระแดงบ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านโคกซาด-บ้านกู่ศิลาขันธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างขุดลอกลำห้วยไผ่ บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างขุดลอกห้วยอ้อ บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เต้นท์ผ้าใบใหญ่ ทรงโค้ง จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมถนน และท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง