วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยการจัดซื้อเครื่องสแกนบาร์โค้ด เพื่อใช้ในงานกิจการประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น เพื่อใช้ในงานกิจการประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) เพื่อใช้ในงานสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่แม่บท LTAXCIS และ LTAX3000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงถนนภายในตำบลหลุ่งตะเคียน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.หลุ่งตะเคียน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาแรงงานต่อเติมอาคารสำนักงาน อบตงหลุ่งตะเคียน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีน) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อกระจกโค้งจราจรพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกเขา (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง