วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2564
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ
1  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างเหมาปฏิบัติงานในกองช่าง ด้านงานกิจการประปา (นายดนัย เหมือยไธสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างเหมาวิจัยและประเมินผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิมเตอร์ (กระดาษความร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขับขี่ปลอดภัย สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ขนาด 80 x 1.20 เมตร จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปริ้นเตอร์ Samsung จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง