วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างเหมารถรับ - ส่งประชาชนภายในตำบลหลุ่งตะเคียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 2019 (โควิด - 19) ในวันที่ 5 และวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อเสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 37 ต้น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมจัดทำแนวเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภท เครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรต่อนาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 108 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ จำนวน 1,300 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง