วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงและบริหารัดการน้ำเสียภายในหมู่บ้านไผ่นกเขา-หนองนกเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำเข้าสระข้างวัดเขาห้วยน้อยบ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปิดกั้นลำห้วยขี่หนูบ้านหนองสาย หมูที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกคลองมาบจานบ้านพะไลพัฒนา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านสายทอง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างบ้านโนนเพ็ด - โนนรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบ้านตะแกรง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตาด่อน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง