วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างบ้านโคกซาด-บ้านกู่ศิลาขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการดูดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์แบบพกพา) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปริ้นเตอร์ Canon MF-4420W) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง