วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2564
จ้างโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านตะเคียนทอง หมู่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างโครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว (คลองอินอุก) จากสระวัดถึงห้วยสามง่าม บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่สำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างเหมาป้ายไวนิลประชุมสภา และป้ายไวนิลประชุมพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ใบเสร็จรับเงิน อต.16 รหัส 53-10-16 (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงท่อประปา บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกจากสามแยกนานางประเทือง นิตรกระโทก ถึงสามแยกหนองสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา บ้าโนนเพ็ด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง