วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกภายในบ้านตะแกรง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านหลุ่งตะเคียน - บ้านพะไลพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจากสี่แยกบ้านหลุ่งตะเคียน - แยกหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านสรศักดิ์-บ้านสายทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์ (Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทโต๊ะพับหน้าขาว จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ ) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำดิบสระบ่อกรวด-สระแดงบ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านโคกซาด-บ้านกู่ศิลาขันธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง