วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.หลุ่งตะเคียน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาแรงงานต่อเติมอาคารสำนักงาน อบตงหลุ่งตะเคียน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีน) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อกระจกโค้งจราจรพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกเขา (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
จ้าง้เหมาปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุ่งตะเคียน-ตะเคียนทอง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการพ่นหมอกควันป้องกันแก้ไขโรคระบาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(ธงชาติ และธงสัญลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์เอกสาร(เครื่องปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง