วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2562
ซื้อเครื่องเจาะถนน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
ซื้อวิทยุสื่อสาร ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
ซื้อวิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 10 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
ซื้อซื้อสายส่งน้ำผ้าใบ ขนาด 1.5x20 เมตร จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อนำมาใช้ในงานกิจการประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน ขข 3022 เพื่อใช้ในกิจการของอบต.หลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการขับขี่ปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อป้ายตามโครงการขับขี่ปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง