วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตรับผิดชอบของ อบต. หลุ่งตะเคียน จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์)หมายเลขครุภัณฑ416-59-0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับ ศพด.ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. หลุ่งตะเคียน จำนวน 6 แห่ง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงถนนภายในตำบลหลุ่งตะเคียน ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
จ้างเหมาป้ายไวนิลศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการของ อบต. (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างเหมาปูพื้นรถยนต์ อีซูซุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมคันสระภายในตำบลที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนอึล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง