วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยการจัดซื้อรถตัดคอนกรีต (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กแบบ 2 บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม คู่มือ กฎหมายควบคุมอาคารฉบับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างเหมาป้ายประชาสัมพันธ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป๊ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กรวยจราจร/ไฟกระพริบ/กระบองไฟกระพริบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่เกิน 1 แรงม้า บาร์ไม่เกิน 12 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามเผาในพื้นที่ตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาป้ายไวนิล ตามโครงการขับขี่ปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดสถานที่ พร้อมจัดเก็บสถานที่ และทำความสะอาด ตามโครงการขับขี่ปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง