วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสรศักดิ์ - บ้านสายทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเพ็ด - โนนรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกซาด หมู่ที่ 9 - บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกสระบ่อกรวด บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างบ้านตาด่อนถึงสามแยกลาดยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไผ่นกเขา - โนนรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านตะเคียน - พะไลพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการย้ายถังสูงและวางท่อส่งน้ำดิบระหว่างบ้านสระมะค่า - บ้านตาด่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหลุ่งตะเคียน - พะไลพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในกองช่าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง