วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปิดกั้นลำห้วยขี่หนูบ้านหนองสาย หมูที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกคลองมาบจานบ้านพะไลพัฒนา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านสายทอง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างบ้านโนนเพ็ด - โนนรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบ้านตะแกรง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตาด่อน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างบ้านโคกซาด-บ้านกู่ศิลาขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง