วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถังตกตะกอนระบบประปา บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างเหมาค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปริ้นเตอร์ ศพด. บ้านตะแกรง รหัสครุภัณฑ์ 478-62-0042 (กองการศึกษาฯ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านตะเคียนทอง หมู่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างโครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว (คลองอินอุก) จากสระวัดถึงห้วยสามง่าม บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่สำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างเหมาป้ายไวนิลประชุมสภา และป้ายไวนิลประชุมพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ใบเสร็จรับเงิน อต.16 รหัส 53-10-16 (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงท่อประปา บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง