วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.323-02 สายบ้านสรศักดิ์-บ้านโคกรักษ์-บ้านหนองหญ้าขาว ตำบลหลุ่งตะเคียน กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.18 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ม.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านสายทอง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในบ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยแถลงระหว่างบ้านไผ่นกเขา-บ้านโนนเพ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์ Canon MP287 หมายเลขครุภัณฑ์ 478-60-0035 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในบ้านตาด่อน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมทำความสะอาดตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง