วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการกองช่าง จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมคันฝายนานายสีนวน ยินรัมย์ (บ้านตะแกรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 323-06 สายบ้านหลุ่งตะเคียน - บ้านหนองนกเขา ตำบลหลุ่งตะเคียน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่่ไม่น้อยกว่า 16,200 ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกด้านละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
17  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น แบบ 3 ขา ขนาด 25 นิ้ว จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดงาน MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One หมายเลขครุภัณฑ์ 410-640419-00001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0017 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์ Cannon MP287 หมายเลขครุภัณฑ์ 478-60-0035 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขข 3022 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง