วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมคันสระภายในตำบลที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนอึล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขข 3022 (กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มคู่มือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องจดหน่วย) เพื่อใช้ในงานกิจการประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยการจัดซื้อเครื่องสแกนบาร์โค้ด เพื่อใช้ในงานกิจการประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น เพื่อใช้ในงานกิจการประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) เพื่อใช้ในงานสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่แม่บท LTAXCIS และ LTAX3000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงถนนภายในตำบลหลุ่งตะเคียน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง