วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น เพื่อใช้ในงานกิจการประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) เพื่อใช้ในงานสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่แม่บท LTAXCIS และ LTAX3000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงถนนภายในตำบลหลุ่งตะเคียน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.หลุ่งตะเคียน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาแรงงานต่อเติมอาคารสำนักงาน อบตงหลุ่งตะเคียน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีน) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อกระจกโค้งจราจรพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกเขา (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
จ้าง้เหมาปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุ่งตะเคียน-ตะเคียนทอง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง