วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. หลุ่งตะเคียน จำนวน 6 แห่ง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตรับผิดชอบของ อบต. หลุ่งตะเคียน จำนวน 6 แห่ง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อโต๊ะประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 พร้อมเครื่องสักการะ(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
ซื้อัวัสดุคอมพิวเตอร์(อุปกรณ์และหมึกเครื่องปริ้นเตอร์) (สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(สารส้มและคลอรีน) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ยก 8144 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง