วันที่
ชื่อเรื่อง
17  เม.ย. 2562
ซื้อซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 หลอด (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon IR3235 จำนวน 2 หลอด) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แบบพิมพ์ใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำมาซ่อมแซมถนนและซ่อมแซมอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.หลุ่งตะเคียน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำมาใช้ในงานกิจการประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องพ่นและฉีดน้ำ ขนาด 18 ลิตร แบบใช้งานได้ 2 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาทำป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.323-01 สายสรศักดิ์-บ้านโคกรักษ์-บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 4 ตำบลหลุ่งตะเคียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)