วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อชุดฉีดพ่นสารเคมีป้องกันการแพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อแจลล้างมือแอลกอฮอล์ 70 % และแอลกอฮอล 95% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอินฟราเรด (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องมือวัดอุณหภูมิทางหน้าผากระบบอินฟาเรด (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างเหมาเกรดปรับแต่งถนนภายในตำบลหลุ่งตะเคียน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้อแอลกอฮอล์ เจล เข้มขัน 79 % โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อชุดตรวจสารเสพติดในร่างกาย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563 (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปาภายในตำบลหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 5,10 และ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงและบริหารัดการน้ำเสียภายในหมู่บ้านไผ่นกเขา-หนองนกเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง