วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน ขข 3022 เพื่อใช้ในกิจการของอบต.หลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการขับขี่ปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อป้ายตามโครงการขับขี่ปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกเขา องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อดั้มเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข 416-59-0019 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.323-01 สายสรศักดิ์-บ้านโคกรักษ์-บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 4 ตำบลหลุ่งตะเคียน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,200 ตาราเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
21  พ.ย. 2561
ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.323-01 สายสรศักดิ์ - บ้านโคกรักษ์ - บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 4 หลุ่งตะเคียน
14  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และน้ำมันเครื่องยนต์แก๊สโซฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง