วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล และน้ำมันหล่อลื่นดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ยก ๘๑๔๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
จ้างเหมาเช่าบริการเครื่องจักร เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมฝายน้ำล้นงานสูบน้ำป้องกันปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเชล) เพื่อใช้ในงานสูบน้ำป้องกันภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการสูบน้ำป้องกันภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเชล) เพื่อใช้ในงานสูบน้ำป้องกันภัยแล้ง
4  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกองการศึกษาฯ (นฤมล เทียมทะนงค์)
4  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกองการศึกษาฯ (ภรพิมล อุ่นทรัพย์)
4  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกองการศึกษาฯ (วีรภัทรา โกรพิมาย)