วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยตาด่อน หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างบ้านหนองสาย - สามแยกหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ระหว่างสายทอง - สรศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ระหว่างบง้านหลุ่งตะเคียน - สามแยกหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำระบบประปาบ้านสายทอง-บ้านหนองสาย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังถนนและน้ำท่วมที่นาของประชาชนภายในตำบลหลุ่งตะเคียน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
เช่าเหมาบริการเครื่องจักรเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังถนนและน้ำท่วมที่นาของประชาชน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
เช่าเครื่องจักรเพื่อแก้ปัญหาความเดือนร้อนภายในตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อแก้ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนภายในตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง