วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพะไลพัฒนา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกรักษ์ หมู่11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกซาด หมู่ที่9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกระทุ่มแท่น หมู่8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสระมะค่า หมู่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อเครื่องเจาะถนน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
ซื้อวิทยุสื่อสาร ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง