วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภท เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท ใบเสร็จรับเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น และการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายโรงเรียนบ้านหนองนกเขา-ป่าหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านโคกซาด-บ้านท่าลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กระดาษความร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แบบพิมพ์ใบเสร็จค่าน้ำประปาและเครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้แบบพกพา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง