วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองานสำนักงานปลัด (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทถังดับเพลิงเคมีแห้ง RATING 1A2B ขนาด 5 ปอนด์ และเครื่องดับเพลิง NON-CFC ขนาด 5 ปอนด์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการรายบุลคลตามโครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศพด.บ้านหลุ่งตะเคียน - บ้านตะเคียนทอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศพด.บ้านสายทอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศพด.บ้านหนองนกเขา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองานกองคลัง (งานการเงินและบัญชี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองานกองคลัง (งานพัฒนารายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองานกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง