วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานป้องกันฯ (นายรณกฤต ศรีสิริวิบูลย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้าง้จ้างเหมาบริการแรงงานป้องกันฯ(นายคูณ ขาวพิมาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานด้านป้องกันฯ (นายคูณ ขาวพิมาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติองบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
เช่าบริการพื้นที่อินเตอร์เน็ตและจดทะเบียนโดเมนเนม (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.หลุ่งตะเคียน (กองการศีกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างป้ายโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระมะค่า , บ้านสายทอง และบ้านหลุ่งตะเคียน-ตะเคียนทอง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างบ้านโนนเพ็ด - โนนรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาภายในตำบลช่วงบ้านหนองนกเขา - บ้านหนองสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง