วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2561
ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.323-01 สายสรศักดิ์-บ้านโคกรักษ์-บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 4 ตำบลหลุ่งตะเคียน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,200 ตาราเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
21  พ.ย. 2561
ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.323-01 สายสรศักดิ์ - บ้านโคกรักษ์ - บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 4 หลุ่งตะเคียน
14  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และน้ำมันเครื่องยนต์แก๊สโซฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล และน้ำมันหล่อลื่นดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ยก ๘๑๔๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
จ้างเหมาเช่าบริการเครื่องจักร เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมฝายน้ำล้นงานสูบน้ำป้องกันปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเชล) เพื่อใช้ในงานสูบน้ำป้องกันภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการสูบน้ำป้องกันภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเชล) เพื่อใช้ในงานสูบน้ำป้องกันภัยแล้ง