วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกองการศึกษาฯ (นฤมล เทียมทะนงค์)
4  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกองการศึกษาฯ (ภรพิมล อุ่นทรัพย์)
4  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกองการศึกษาฯ (วีรภัทรา โกรพิมาย)
27  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการเกรดปรับแต่งถมหลุมถนนภายในตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านหนองสาย ม.6 และบ้านสายทอง ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำโรงจอดรถดับเพลิงและเก็บอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างที่ปรึกษาการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการของ อบต.หลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง