วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อแก้ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนภายในตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟสาธารณะภายในตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการซ่อมตัวกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการปรับปรุงขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ตบริเวณหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม และคลอรีน) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการวางท่อส่งน้ำดิบระหว่างบ้านสรศักดิ์ - บ้านสายทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการวางท่อส่งน้ำดิบระหว่างบ้านพะไลพัฒนา - บ้านตะแกรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสรศักดิ์ - บ้านสายทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง