วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2562
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขโรคระบาด โรคติดต่อและแก้ไขโรคไข้เลือดออก (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงและบริหารจัดการน้ำเสียภายในบ้านไผ่นกเขา-บ้านหนองนกเขา(เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงและบริหารจัดการน้ำเสียภายในบ้านไผ่นกเขา-บ้านหนองนกเขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภานในหมู่บ้านตะแกรง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายทอง-สรศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง