วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.พ. 2562
เช่าเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมฝายตลาด ฝายบ้านโคกซาด ฝายบ้านสรศักดิ์ และเหมืองบ้านสรศักดิ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมฝายตลาด ฝายบ้านโคกซาด ฝายบ้านสรศักดิ์ และเหมืองบ้านสรศักดิ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันและทรายอะเบท ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขโรคระบาด โรคติดต่อ เพื่อใช้ในกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะทำงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
ซื้อโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารบ้านหนองสาย หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง