วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านหนองสาย ม.6 และบ้านสายทอง ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำโรงจอดรถดับเพลิงและเก็บอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างที่ปรึกษาการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการของ อบต.หลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยการจัดซื้อดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระมะค่า พร้อมติดตั้งโคมไฟและสายดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง