วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านพะไลพัฒนา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างปรับปรุงและบริหารจัดการน้ำเสียภายในบ้านไผ่นกเขา-บ้านหนองนกเขา(เพิ่มเติม)
20  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างปรับปรุงและบริหารจัดการน้ำเสียภายในบ้านไผ่นกเขา-บ้านหนองนกเขา
7  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวทางหินคลุกบ้านตะแกรง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านตาด่อน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านสายทอง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. หลุ่งตะเคียน จำนวน 6 แห่ง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง