วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2562
ซื้อัวัสดุคอมพิวเตอร์(อุปกรณ์และหมึกเครื่องปริ้นเตอร์) (สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(สารส้มและคลอรีน) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ยก 8144 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
ซื้อซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 หลอด (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon IR3235 จำนวน 2 หลอด) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แบบพิมพ์ใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง