วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำมาซ่อมแซมถนนและซ่อมแซมอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.หลุ่งตะเคียน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำมาใช้ในงานกิจการประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องพ่นและฉีดน้ำ ขนาด 18 ลิตร แบบใช้งานได้ 2 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาทำป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.323-01 สายสรศักดิ์-บ้านโคกรักษ์-บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 4 ตำบลหลุ่งตะเคียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  มี.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองการศึกษาฯ
6  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง