วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทถังดับเพลิงเคมีแห้ง RATING 1A2B ขนาด 5 ปอนด์ และเครื่องดับเพลิง NON-CFC ขนาด 5 ปอนด์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำตรายางประเภทหมึกในตัว (ชื่อ-นามสกุล พร้อมตำแหน่ง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางตามระยะเวลา หมายเลขทะเบียน งฉ 5512 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-63-007 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มี.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  มี.ค. 2567
จ้าง่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านสายทองไปบ้านตาด่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง