วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมกระจกประตูสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง ประเภทยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054-60-0003 และ 054-60-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อถังขยะแยกประเภท(ขยะอันตราย)ตามโครางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาฉีดพ่นหมอกควัน จำนวน 2 รายการ ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขโรคระบาด โรคติดต่อ กิจกรรมรณรงค์การป้องกันควบคุมและแก้ไขโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 2 กก 4174 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-61-0006 จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 410-640211-00001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทพรมอัดลูกฟูกและผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง