วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ปั้มน้ำรถดับเพลิงให้ใช้การได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อชุดดับเพลิงกลางแจ้ง จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อชุดปฏิบัติงาน(ชุดหมี) พร้อมหมวกแก๊ป จำนวน 10 ชุด และเสื้อตรวจการณ์ (เสื้อกั๊ก) จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขข 3022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
จ้างจัดจ้างเหมาค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รหัสครุภัณฑ์ 416-58-0024 จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน ๒ เครื่อง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง