วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10 และถนนบ้านสายทอง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมบ้านคนจน ตามโครงการซ่อมแซมบ้านคนจนเทิดไท้องค์ราชันย์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
ซื้อซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 110 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อซื้อป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ และป้ายช่องทางติดต่อสื่อสาร/แจ้งเหตุสาธารณภัยและอื่นๆ อบต.หลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อบรรจุถังเคมีดับเพลิง จำนวน 30 ถัง เพื่อฝึกซ้อมกิจกรรมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หลุ่งตะเคียน จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขโรคระบาด โรคติดต่อ เพื่อใช้ในกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
ซื้อซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน ดังนี้ 1) ดีเซล 2) เบนซิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาและท่อจ่ายน้ำภายในตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง และเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง