วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ปั้มน้ำรถดับเพลิงให้ใช้การได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อชุดดับเพลิงกลางแจ้ง จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อชุดปฏิบัติงาน(ชุดหมี) พร้อมหมวกแก๊ป จำนวน 10 ชุด และเสื้อตรวจการณ์ (เสื้อกั๊ก) จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขข 3022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง