วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2561
ซื้อซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน ดังนี้ 1) ดีเซล 2) เบนซิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาและท่อจ่ายน้ำภายในตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง และเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. หลุ่งตะเคียน จำนวน 6 แห่ง (กองการศึกษาฯ)
27  มิ.ย. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตรับผิดชอบของ อบต. หลุ่งตะเคียน จำนวน 6 แห่ง (กองการศึกษาฯ)
25  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ปูนขาว,สารส้มและคลอรีน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  มิ.ย. 2561
ซื้อโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้ออะไหล่เครื่องพ่นหมอกควัน (Best Fogger รุ่น BF 150) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยการจัดซื้อผ้าม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยการจัดซื้อโต๊ะพับเอกนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง