วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง พร้อมคนขับ สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองาน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองาน กองช่าง (กิจการประปา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองาน กองช่าง (คนขับรถยนต์ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองาน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง