วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ต.ค. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2566
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จำนวน 6 แห่ง
9  ต.ค. 2566
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จำนวน 6 แห่ง
9  ต.ค. 2566
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองานรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรายบุลคลเพื่อช่วยเหลืองานบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรายบุลคลเพื่อช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรายบุลคลเพื่อช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรายบุลคลเพื่อช่วยเหลืองานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง