วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออะไหล่ปั้มน้ำรถดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อชุดดับเพลิงและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ปรับปรุงภูมิทัศน์ในการปลูกต้นรอบบริเวณ อบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกซาด หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรบ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3 (นานายประจักษ์ บำรุงไร่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกรักษ์ หมุ่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง