การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567

  ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การคัดแยกขยะด้วยหลัก3Rประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  อบต.หลุ่งตะเคียน จัดโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % พ.ศ.2566 วันที่ 22 มิถุนายน 2566