สำรวจถังขยะเปียกลดโลกร้อน

  ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567

  มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เสียภาษีดีเด่น และผู้สนับสนุนช่วยเหลือในการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566

  ออกสำรวจป้าย และสำรวจผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2567