องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2552
Updatef 2020 Nov 11

สมาชิกสภา อบต.

นายอนันต์ ปะทังคติ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายเสร็จ มุ่งเหลา
นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

-ว่าง-
-ว่าง-
นายดี ยืนยง
นายณรงค์ อุ่นทรัพย์
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายทรงยุทธ พันจุฬา
นางสมบูรณ์ ศรีหาชาลี
นายอนันต์ ปะทังคติ
นายสำรอง โกรพิมาย
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายสำ เลยกลาง
นายหนม โง่นสูงเนิน
นางผาง เงาไพร
-ว่าง-
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
-ว่าง-
นางนงเยาว์ แถมกลาง
นายประเสริฐ แกมโคกกรวด
นายสายฝน นพไธสง
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นายสกุล แก้วนอก
นายเสร็จ มุ่งเหลา
นายสีนวน เทพจิตร
-ว่าง-
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
นายจำเริญ มัควิน
นางสาวสีนวน เซ็นทองหลาง
นางคำมล เกตุแก้วเกลี้ยง
นายชินวัตร นนทะศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
ว่าง
นายเตี้ย ยอดไพร
นายชวน บังพิมาย
นายเจียม คำคง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
นายอุดม รวบทองหลาง
นายเสถียร เลยกลาง
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15