องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม


คณะผู้บริหาร นำโดยนายทนุศักดิ์ อยู่ศิริบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ได้ทำกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ไม่ทนต่อการทุจริต เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565

2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27