องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 284 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 28 ธ.ค. 2564 ]18
2 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี(ฉบับที่2) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 [ 14 ธ.ค. 2564 ]4
3 ประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 เล่ม 138 ตอนที่ 84 ก ราชกิจจานุเบกษา 13 ธันวาคม 2564 ให้ใช้อัตราภาษีตามประเภทการใช้ประโยชน์หรือเงื่อนไข สำหรับการจัดเก็บภาษีตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ. 2565 [ 14 ธ.ค. 2564 ]26
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 3 ธ.ค. 2564 ]28
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 3 ธ.ค. 2564 ]25
6 กฎกระทรวง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]23
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 25 พ.ย. 2564 ]23
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 ต.ค. 2564 ]39
9 ประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]39
10 ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]42
11 จดหมายข่าวการชำระภาษีการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2565 ข่าวฉบับที่ 1/2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]37
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่องประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]41
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]39
14 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]43
15 ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]43
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]40
17 ประชาสัมพันธ์ เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]40
18 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการยื่นแบบและการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]40
19 ประกาศให้มีการเลือกตั้ง [ 6 ต.ค. 2564 ]38
20 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]38
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15