องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


     องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน  ขอเชิญผู้สูงอายุที่ประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน หรือผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ (หรือผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506) ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 และเดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565 โดยผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเวลาราชการเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน(ตามทะเบียนบ้าน)
 3. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2506 สำหรับในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่และเดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น)
 4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
 • ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
 • ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ

โดยจะต้องนำเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ดังต่อไปนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
 2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา
 3.  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (ในกรณีที่ผู้มีสิทิประสงค์จะโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีของผู้อื่นให้แนบใบมอบอำนาจ พร้อมกับสำเนาบัตรประจำประชาชนของผู้มีอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ อย่าง 1 ฉบับ รับรองสำเนาให้เรียบร้อย
 4. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (กรณีให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอแทน)
2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27