องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานของกองทุนผู้สูงอายุ


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน  ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานกองทุุนผู้สูงอายุให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการของกองทุนผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง

 ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  แจ้งว่า  กรมกิจการผู้สูงอายุ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองบริหารกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุได้ดำเนินภารกิจงานของกองทุนผู้สูงอายุ  โดยให้การสนับสนุนโครงการการมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการเพื่อสวัสดิการในโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคุ้มครอง  ส่งเสริม  และสนับสนุนผู้สูงอายุ ให้มีศักยภาพ ความมั่นคง และมีคุณสมบัติที่ดี  รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของชมรม  องค์กรหรือภาคีเครือข่าย  ที่ทำงานด้านผู้สูงอายุเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงายุให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง  ตามพระราชบัญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546

  ผู้สูงอายุสนใจสามารถเข้ามาติดต่อสอบถาม  และยื่นเอกสารได้ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน  ได้วันและเวลาราชการ

2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27