องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


กิจกรรมการออกพ่นหมอกควันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566


กิจกรรมการออกพ่นหมอกควันป้องกันและแก้ไขโรคระบาด โรคติดต่อ เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หลุ่งตะเคียน ได้ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา (โรงเรียน และ ศพด.) ภายในตำบลหลุ่งเคียน ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 

 

2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27