องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


งานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  กิจกรรม ปลูกต้นไผ่ฝากไว้ให้ลูกหลาน วันต้นไม้ประจำปีของชาติ/วันวิสาขบูชา ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ ป่าชุมชนบ้านหลุ่งตะเคียน (โคกทำเล) 

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้และเป็นแหล่งอาหารแก่ประชาชนในพื้นที่ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และขยายผลต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร ฟื้นฟูดิน และน้ำ เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในตำบลหลุ่งตะเคียน  เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสร้างเครือข่าย แก่ข้าราชการและประชาชนภายในตำบลหลุ่งตะเคียน ให้มีส่วนร่วมบูรณาการการทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     มีกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน ส.อบต.ประชาชนจิตอาสา กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนทั่วไป รวมจำนวนทั้งสิ้น 70 คน 

      งบประมาณดำเนินโครงการจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี2565 แผนงานการเกษตร ตั้งไว้ 5,000 บาท ใช้ไป 3,187 บาท คงเหลือ 1,853 บาท

2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27