องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต. หลุ่งตะเคียน


1.  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านแพทย์แผนไทย  (นางสาวศิริกุล  ไชยสีหนาท)

2.  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านศิลปกรรม  (นายชัชนันท์  พรมลุน)

3.  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านภาษาและวัฒนธรรม  (นางก้อน  เทียมทะนงค์)

4.  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านทอผ้าไหม  (นางสวอง  ยาทองทิพย์)

5.  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านปรัชญา  ศาสนาและประเพณี  (นายเสถียร  เลยกลาง)

2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27