องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


กิจกรรมควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน  ร่วมกับคณะครู  บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองนกเขา  ร่วมเดิอนรณรงค์ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อลดปัญหาการแพร่ะบาดป้องกันและแก้ไขปัญหา ลดปัจจัยเสียงของสิ่งเสพติดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาทุกพื้นที่  และตลอดจน ส่วนราชการ 

2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27