องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ได้ดำเนินโครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ณ นารวมบ้านหนองนกเขา -ไผ่นกเขา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

2. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมแก่เจ้าหน้าที่ เยาวชน ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนทั่วไป

3. เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีแก่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน สถานศึกษา ข้าราชการในท้องที่ และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

4. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นแหล่งปลูกข้าวสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองนกเขา

5.สนับสนุน ส่งเสริม ต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เกษตรดังเดิมของตำบลหลุ่งตะเคียน

มีผู้เข้าร่วมโครงการ 110 คน งบประมาณตั้งไว้ 5,000 บาท ใช้จ่ายงบประมาณครั้งนี้ทั้งสิ้น 2,880 งบประมาณคงเหลือ 2,120 บาท
 

 

2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27