องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


กิจกรรมรณรงค์งดการเผาในที่โล่ง เผาเศษวัชพืช ภายในตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ดำเนินกิจกรรมรณรงค์งดการเผาในที่โล่ง  เผาเศษวัชพืช ภายในตำบลหลุ่งตะเคียน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยลงพิ้นที่รณรงค์ในหมู่บ้าน ทุกหมู่ภายในตำบลหลุ่งตะเคียน  ระยะเวลาดำเนินกิจกรรแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565 ประกอบด้วย หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 15 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 14 ช่วงที่2 ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2565 ประกอบด้วย หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 12 หมู่ที 4 หมู่ที่ 8 หม่ที่ 11 และหมู่ที่ 9 

2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27