องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


ประชุมแบบบูรณาการอำเภอห้วยแถลงประจำเดือนตุลาคม2553


         การประชุมหัวหน้าส่วนราชการแบบบูรณาการอำเภอห้วยแถลงประจำเดือนตุลาคม2553 วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนได้รับเกีรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการแบบบูรณาการอำเภอห้วยแถลง ประจำเดือนตุลาคม 2553 ซึ่งได้จัดประชุมในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา เริ่มเปิดประชุมเวลา 09.00 น. วาระการประชุมก็เป็นเรื่องทั่วไปของส่วนราชการต่างๆ ส่วนการนำเสนอข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนนำเสนอโดยท่านนายก ซ้อน กองศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนซึ่งเนื้อหาการนำเสนอส่วนใหญ่ชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็น ด้านเส้นทางคมนาคมภายในตำบลและเส้นทางเชื่อมระหว่างตำบลและอำเภอ ตามลับดับ ด้านแหล่งกักเก็บและระบายน้ำภายในตำบล และด้านระบบประปาภายในตำบลหลุ่งตะเคียน การนำเสนอในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ตำบลหลุ่งตะเคียนมากเนื่องจากได้นำเสนอในที่ประชุมโดยมีท่านนายอำเภอธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ นายอำเภอห้วยแถลง และท่าน ส.จ.อรอนงค์ ธนสุนทรสุทธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอห้วยแถลง ได้รับฟังปัญหาด้วยเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันต่อไป ปิดปรุชุมเวลา 12.100 น.การประชุมเป็นไปด้วยความราบรื่น เวลา 12.30 ที่ประชุมและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมรับประทานอาหารโดยพร้อมเพรียงกัน
2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27