องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบล


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบล ณ ห้องประองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน วันที่ 9 มิถุนายน 2553 มีท่านเอี๋ยว ผลพิมาย ประธานสภาเป็นประธานในที่ประชุม การจัดการประชุมครั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาตำบลทุกท่านได้พิจารณาแผนพัฒนาสามปี(2554-2556)ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนได้ดำเนินผ่านมา และเสนอต่อคณะผู้บริหารในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2553
2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27