องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2557


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน  ได้ดำเนินการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่   การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่    ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    ภาษีป้าย    และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕7   นอกสถานที่   เพื่ออำนวยความสะดวก  และตอบสนองความต้องการของประชาชน  ในการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง   องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนจึงจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่  (อบต.เคลื่อนที่)   เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลหลุ่งตะเคียน 
2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27