องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน
เรื่อง  ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยยังชีพความพิการ
....................................................................................................................................
อาศัยอำนาจตามความข้อ ข้อ ๖ และ ข้อ ๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๔  กำหนดให้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  แบบขั้นบันได
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จึงขอประกาศให้ ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ ได้ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้ทราบและดำเนินการดังต่อไปนี้
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้
                   (๑)  มีสัญชาติไทย
(๒)  มีภูมิลำเนาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนตามทะเบียนบ้าน
                   (๓)  มีอายุ  ๖๐  ปี  บริบูรณ์ขึ้นไป  โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่  ๑   ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่  เดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่  ๑  มกราคมของปีนั้น)
                   (๔)ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือกรุงเทพมหานคร  ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ที่ได้รับเงินเดือน  ค่าตอบแทน  รายได้ประจำ  หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดให้เป็นประจำ   ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘
                    
เอกสารหลักฐาน  ดังนี้
                   (๑)  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
                   (๒)  ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา    
(๓)  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา  สำหรับในกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร
หากผู้สูงอายุไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเองได้  สามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ผู้อื่นมาขึ้นทะเบียนแทนได้
  • ๒  -
 
                 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ
                (๑)  มีสัญชาติไทย
                (๒)  มีภูมิลำเนาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนตามทะเบียนบ้าน
                (๓)  มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
                (๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
 
เอกสารหลักฐาน
      ๑) บัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมสำเนา
                 ๒) ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
                ๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา  สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการ  ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการผ่านธนาคาร
หากผู้พิการไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเองได้  สามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ผู้อื่นมาขึ้นทะเบียนแทนได้
 
                   ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบธรรม คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นคำขอแทน โดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว
 
                    สำหรับคนพิการกรณีอื่นนอกจากบุคคลตามวรรคสอง ซึ่งไม่อาจยื่นคำขอได้ด้วยตัวเอง       ให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคำขอแทนโดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการ แต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
 
                   ขั้นตอนการยื่นคำขอ
                  ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ     พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์        
                         
                           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                             ประกาศ  ณ  วันที่        ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗
 
 
 
                                                             (นายซ้อน   กองศรี)
                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน                  
2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27