องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


กิจกรรมเก็บขยะ ทำความสะอาดถนนสายหลักสายรองภายในหมู่บ้าน


           ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ลงมติเห็นเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) กรอปกับพลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี มอบนโยบาย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ มุ่งเน้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด ตามหลัก 3R คือ Reduce Reuse Recycle หรือ 3ช คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ ใช้ใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคส่วนตามแนวทาง “ประชารัฐ” และได้ดำเนินงานด้านขยะอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากกระแสตอบรับจากหน่วยงานเอกชน ห้าง ร้าน ร้านสะดวกซื้อต่างๆ ได้มีมาตรการงดใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้าแก่ลูกค้าที่โดยส่งเสริมให้ใช้ถุงผ้า หรือภาชนะที่สามารถใช้ได้หลายครั้งทดแทนการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งเป็นแนวทางการลดปริมาณขยะพลาสติกจากต้นทางได้ดีที่สุด ตามหลัก 3R คือ R:Reduce ลดการใช้

ด้วยจังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” โดยให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดนครราชสีมา มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เช่นการจัดการขยะมูลฝอย การดูแลตกแต่งสภาพภูมิทัศน์ของบ้านเมือง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ให้เกิดความร่มรื่นสวยงาม การดูแลป้ายประกาศที่ติดตั้งตามถนนสายต่างๆ เพื่อให้จังหวัดนครราชสีมามีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อสุขภาพของประชาชนและสังคมที่มีความน่าอยู่

         พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ หมวด ๒ องค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนที่ ๓ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อที่ (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

          ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะตามนโยบายคณะรัฐมนตรี และจังหวัดนครราชสีมา อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานปลัดจึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บุคคลร่วมกิจกรรมเก็บขยะ ทำความสะอาดถนนสายหลัก ถนนสายรอง ภายในหมู่บ้าน

ลำดับที่

หมู่ที่

จำนวน/บุคคลร่วมกิจกรรม

รวมจำนวน

หมายเหตุ

ผู้ใหญ่บ้านฯ

ผู้ช่วยฯ

ส.อบต.

ข้าราชการ พนักงาน (สำนักงานปลัด)

ประชาชน จิตอาสา

อถล.

อสม.

1

ม.3,15

10

10

50

70

 

2

ม.2,10,13

13

10

50

73

3

ม.1,14

8

10

50

68

4

ม.6,12

10

10

50

70

5

ม.8

5

10

30

45

6

ม.11,9

10

10

40

60

7

ม.4,5

10

10

50

70

8

ม.7

4

10

30

44

รวมจำนวนทั้งสิ้น

500

 

2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27