องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


โครงการ ป้องกันควบคุมโรควัณโรค (TB) ในชุมชน


โครงการ ป้องกันควบคุมโรควัณโรค (TB) ในชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ  กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง  สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข  จัดดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 

2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27