องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร
นายทนุศักดิ์ อยู่ศิริบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน
087-2574291
นายละมุน บังพิมาย
นายสมภาร โม้ภักดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน
086-2553856
088-7185407นายบุญเลิง สุดตา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน
 091-3434574


คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
081-2669716
นายเพ็ชร ชาภักดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
085-6367076
นางฐิตารีย์ เวียงสิมมา
นายเพ็ชร ชาภักดี
หัวหน้าสำนักปลัด
รองปลัดฯ รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองคลัง
098-5869348
085-6367076
นายมานพ สารรัมย์
นางสาวกรรณิการ์ ปัตถานัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
082-8715401 087-2496091,097-3435749